Nacionalni GSV

Na osnovi članka 285. Zakona o radu  (NN 149/09)  radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti u cilju zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovoga usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike, može se osnovati Gospodarsko-socijalno vijeće (dalje u tekstu GSV).
Djelatnost GSV-a temelji  se  na ideji trostrane suradnje Vlade Republike Hrvatske, sindikata i udruga poslodavaca, na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema.

Da bi se moglo pristupiti osnivanju GSV-a  potrebno je sklopiti Sporazum između Vlade, te odgovarajućih udruga sindikata i poslodavaca, a tim dokumentom između ostalog se određuje sastav GSV-a  i pobliže  se određuju njegova ovlaštenja.

GSV-e je na osnovi Zakona o radu, posebnog Sporazuma Vlade i socijalnih partnera, kao i europske dobre prakse, konzultativno i savjetodavno tijelo Vlade RH, koje o određenim pitanjima iz svojeg djelokruga rada  „daje  mišljenja“, „ predlaže“ i  „ ocjenjuje“.

Interes je Vlade i socijalnih partnera da GSV-e bude uključeno  u  raspravu i provedbu temeljnih gospodarskih i socijalnih reformi, polazeći od činjenice da je socijalni dijalog i poželjan  konsenzus djelotvorniji način od jednostranog donošenja odluka i rješenja.

GSV-e je sastavljeno od predstavnika Vlade, udruga poslodavaca više razine te udruga sindikata više razine, za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete o načinu određivanja zastupljenosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.
Vlada i socijalni partneri imaju jednak broj predstavnika u Vijeću, a svaki predstavnik u Vijeću ima zamjenika.

GSV-e ima  predsjednika i dva dopredsjednika  Vijeća koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Vlade RH, sindikata  i poslodavaca u Vijeću.

GSV-e donosi svoj Poslovnik  o radu  i godišnji Program  rada Vijeća  u okviru kojih dokumenata se pobliže određuje način i sadržaj  rada GSV-a i njegovih radnih tijela.

Djelokrug rada Gospodarsko-socijalnog vijeća