ESF i socijalni partneri

Tko su socijalni partneri?
Socijalni partneri su predstavnici poslodavaca i radništva (organizacije poslodavaca i sindikalne organizacije). Socijalni partneri imaju jedinstvenu ulogu u socijalnom i ekonomskom upravljanju: oni predstavljaju brojne važne aspekte svijeta rada, počevši od radnih uvjeta do razvoja kontinuiranih treninga i definiranja standarda plaća. Osim toga, oni su ovlašteni da vode dijalog u korist svojih članova – poslodavaca i zaposlenika – i pregovaraju o kolektivnim sporazumima.

Što je socijalni dijalog?
Činjenica da socijalni partneri kroz pregovore mogu obvezati svoje članstvo na određene akcije, definira socijalni dijalog , širi proces kolektivnog pregovaranja i konzultacija – i izdvaja ga od šireg građanskog dijaloga s drugim zainteresiranim organizacijama. Socijalni dijalog može biti snažan instrument za zajedničko rješavanje problema; bilo putem tripartitnih konzultacija oba socijalna partnera s vladom, bilo kroz bipartitni dijalog između socijalnih partnera kako bi se razriješili potencijalni konflikti u svijetu rada prije no što postanu konfrontacijski.

Prednosti socijalnog dijaloga
Socijalni dijalog može tvrtkama i zaposlenicima osigurati stabilnu okolinu za napredak i značajno doprinijeti anticipaciji i uspješnom upravljanju promjenama. Lisabonska strategija oslanja se na partnerski pristup za uspješnu implementaciju a  na svom proljetnom samitu 2006 godine, europski lideri su naglasili da „ djelotvorno obnovljeno partnerstvo za rast zahtijeva aktivni doprinos i odgovornost socijalnih partnera“.
Politička pozadina
Na europskom su nivou socijalni partneri s aktivnom podrškom Europske komisije, postavili  temelje Europskog socijalnog dijaloga i razvili i tripartitnu i bipartitnu dimenziju na dinamičan i inovativan način. EK konzultira europske socijalne partnere prije no što podnese bilo koji prijedlog iz područja zapošljavanja i socijalne politike. To znači da socijalni partneri imaju veliki utjecaj na konačnu kvalitetu te posljedično dodanu vrijednost zajedničke akcije. Također imaju priliku pristupiti međusobnim bipartitnim pregovorima po tom pitanju. Tijekom nedavnih godina, socijalni partneri više su se bavili autonomnim dijalogom na europskom nivou i usvojili širok spektar inicijativa , uključujući određene preuzete obaveze te njihovo aktivno praćenje na nacionalnom nivou. To zahtijeva veću interakciju između različitih nivoa, uključujući sistem učinkovitih industrijskih odnosa kao i pojačane kapacitete socijalnih partnera na nacionalnom nivou. Nedavni primjeri iz nekoliko zemalja članica pokazali su da tripartitni socijalni dijalog značajno doprinosi uspješnoj modernizaciji politike tržišta rada. Ovakav novi pristup tripartizmu može biti razvijen na lokalnom, nacionalnom i europskom nivou.

ESF podrška socijalnim partnerima od 2000-2006
Socijalni partneri uključili su se u mnoge projekte koji su bili financirani kroz ESF u periodu od 2000-2006 godine, a posebice u područjima prilagodljivosti radnika, te osiguravanja mogućnosti treninga i cijelo-životnog učenja. Štoviše, inicijative EQUAL te PHARE projekti također su podržavale socijalni dijalog i poboljšale vještine socijalnih partnera. Iskustvo je pokazalo da su socijalni partneri implementirali uspješne akcije: Na primjer: u Njemačkoj, socijalni partneri imaju veliku ulogu u području cijelo-životnog učenja, jačanja prilagodljivosti te mjera za razvoj poduzetništva. U Španjolskoj, socijalni partneri upravljaju s otprilike 80% kontinuiranih aktivnosti treninga koje su sufinancirane kroz ESF, što predstavlja oko 14% ukupne ESF podrške. Oni također imaju značajnu ulogu u domeni prilagođavanja. U Belgiji, socijalni partneri su snažno uključeni u implementaciju tri ključna prioriteta što predstavlja oko 45% ukupnog ESF budžeta u Flandriji – „Razvoj poduzetništva“, „Podrška fleksibilnosti poduzeća i njihovih radnika“ te „Jačanje politike jednakih mogućnosti za muškarce i žene.
U Nizozemskoj implementacija kroz projekte socijalnih partnera čini 13% ESF proračuna.

Dobro upravljanje kroz ESF
Efikasna i učinkovita implementacija ESF akcija zavisi o dobrom upravljanju i partnerstvu između svih relevantnih teritorijalnih i socioekonomskih čimbenika, a posebno socijalnih partnera i drugih zainteresiranih strana, uključujući one na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Socijalni partneri imaju središnju ulogu u širem partnerstvu za promjene i njihova je predanost  jačanju ekonomske i socijalne kohezije poboljšavanjem zapošljavanja i stvaranjem prilika za rad ključna.
ESF odbor, sačinjen od  predstavnika zemalja članica na nivou EU, i sam odražava važnost uključenosti socijalnih partnera u pripremi, implementaciji i evaluaciji aktivnosti koje se financiraju kroz ESF. Od svog početka, to je bilo tripartitno tijelo s jednakom reprezentativnošću socijalnih partnera i vlada. To omogućuje socijalnim partnerima da budu aktivno uključeni u operacije ESF-a,  kako na EU nivou, tako i na nivou zemalja članica i regija.

Socijalni partneri kao korisnici ESF-a 2007-2013

Uloga socijalnih partnera u ispunjavanju Lisabonske strategije
Socijalni partneri imaju ključnu ulogu zajedno sa zemljama članicama u ostvarivanju ciljeva postavljenih Lisabonskom strategijom, a posebice u pitanju većeg zapošljavanja, boljih poslova, više produktivnosti, otvorenog tržišta rada i manjih dispariteta u zapošljavanju među regijama. Uloga socijalnih partnera u postizavanju ovih ciljeva uključuje doprinose projektima koji se bave prilagođavanjem i implementacijom EU i nacionalnog radnog zakonodavstva, kao što su preispitivanje aranžmana o radnom vremenu i radnim ugovorima, razvoj  poticajnih troškova rada  u svrhu jačanja zapošljavanja, te mehanizama za određivanje plaća. Jedan takav primjer je organizacija socijalnih partnera u Walesu u Velikoj Britaniji koja je poduzeće u zajedničkom vlasništvu poslodavaca i sindikata a koja savjetuje vladu Velške skupštine u pitanjima relevantnih politika.

To obuhvaća i inicijative za bolje anticipiranje i upravljanje promjenama, posebno onih izazvanih  globalizacijom, kako bi se minimalizirao njihov socijalni efekt i kako bi se pomoglo ljudima i poduzećima da se prilagode. Primjer je irski Nacionalni centar za partnerstvo i djelovanje koji okuplja socijalne partnere kako bi pružili potporu i upravljali promjenama koje zahvaćaju radna mjesta u Irskoj. Također  promocija i diseminacija inovativnih i prilagodljivih oblika radne organizacije u cilju poboljšanja kvalitete i produktivnosti na radu, uključujući zaštitu zdravlja i sigurnost. Ovo uključuje tijela za edukaciju i treninge uspostavljena od strane socijalnih partnera i nacionalnih vlasti u Nizozemskoj kako bi se poboljšala prilagodljivost radnika i organizacija te pružila podrška ljudima koji mijenjaju karijeru, kroz trening, samozapošljavanje, pokretanje biznisa i geografsku mobilnost. Razvijanje podudarnih kapaciteta zavoda za zapošljavanje koji se podudaraju s postojećim poslovima u kratkom roku, istovremeno pridonoseći razvoju politike kako bi se dugoročno spriječio nedostatak potrebnih vještina. Šire gledajući, poboljšavanje načina na koji funkcioniraju tržišta rada kroz omogućavanje razvoja baze podataka o ponudi radnih mjesta na EU nivou kako bi se potaknula mobilnost i otvorile mogućnosti zapošljavanja. Dodatno, socijalni partneri mogu pridonijeti ostvarenju EU ciljeva kroz inicijative u području cijelo-životnog učenja, kreiranja poslova, afirmiranja jednakih mogućnosti, poboljšanja pristupa zapošljavanju i sudjelovanju na tržištu rada, jačanjem socijalne inkluzije i borbe protiv diskriminacije, uravnoteženja profesionalnog i obiteljskog života te razvijanja indikatora i referentnih mjerila (benchmarks). Osim ESF-a postoje i drugi komplementarni EU financijski instrumenti koji su dostupni socijalnim partnerima: Podrška za Europski socijalni dijalog te Progress (Community Programme for Employment and Social Solidarity) su dva takva.

Posebna pomoć socijalnim partnerima u regijama konvergencije
Postoji i okvir za poboljšavanje kapaciteta socijalnih partnera za sudjelovanje u socijalnom dijalogu u regijama konvergencije gdje je zastupljenost sindikata ili organizacija poslodavaca ispod EU prosjeka. U većini novih zemalja članica tripartitni dijalog prevladava nad bipartitnim (sektorskim) socijalnim dijalogom koji nije razvijen  u dovoljnoj mjeri. Zato će ESF podržavati kampanje osvješćivanja i aktivnosti jačanja kapaciteta kako bi podržao uspostavljanje i funkcioniranje struktura socijalnog dijaloga na svim nivoima (među-sektorskom i sektorskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou). U ESF regulativi za period od 2007-2013. ova podrška ulazi kroz dva nova prioriteta: tzv. „Mobilizacija za reforme u području zapošljavanja i uključivanja“, prioritet koji će osiguravati specifičnu podršku poboljšanju i razvoju partnerstva i dogovora kako bi se pokrenule reforme u području zapošljavanja i socijalne inkluzije. „Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti državne uprave i usluga“ prioritet koji podržava stvaranje partnerstva u širokom spektru političkih područja, uključujući dijalog između javnih i privatnih subjekata, kao što su socijalno-ekonomski partneri i nevladine organizacije. Kao i ova dva nova opća prioriteta, ESF regulativa također naglašava dvije posebne aktivnosti koje su usmjerene na ispunjavanje većih potreba u regijama konvergencije.

 

EU REGIJE

Aktivnosti jačanja kapaciteta kako bi se omogućilo da socijalni partneri mogu učinkovito ispuniti svoju ulogu u postizavanju ESF ciljeva, što uključuje trening, mjere povezivanja i umrežavanja i jačanje socijalnog dijaloga te zajedničke akcije socijalnih partnera a posebno aktivnosti koje se odnose na prilagođavanje radnika i poduzeća. Bitno je da ova podrška može biti pružena pojedinačnim organizacijama socijalnih partnera  kao i aktivnostima zajednički poduzetim od predstavnika oba sektorska socijalna partnera. Na ovaj način, pojedinačne organizacije socijalnih partnera – bilo radnika ili poslodavaca, mogu biti podržane s odgovarajućim mjerama jačanja kapaciteta kako bi u potpunosti ostvarili svoju ulogu u socijalnom dijalogu.

 

Različite uloge socijalnih partnera u implementaciji ESF-a
U periodu od 2000-2006.  socijalni partneri bili su učinkoviti članovi brojnih Nadzornih odbora ESF Operativnih programa. To je ponovno praksa u periodu od 2007-2013. jer ESF regulativa utvrđuje da svaka zemlja članica mora organizirati, gdje je prikladno i u skladu s važećim nacionalnim propisima i praksama, partnerstvo ekonomsko-socijalnih partnera s vlastima i tijelima, kao što su nadležne regionalne, lokalne, gradske ili druge državne vlasti. Pored toga, pri alokaciji fondova, socijalni partneri mogu biti korisnici ili posrednička tijela. Ove višestruke uloge stavljaju socijalne partnere u samo središte implementacije ESF-a.

Komplementarnost s drugim EU financijskim instrumentima
ESF je samo jedan od EU financijskih instrumenata koji podržavaju aktivnosti socijalnih partnera. Postoje još dva raspoloživa izvora podrške. Dakle postoje tri autonomna proračunska pravca za „Podršku Europskom socijalnom dijalogu“. Ona su usmjerena na:

a) industrijske odnose i socijalni dijalog,
b) mjere informiranja i treninga za organizacije radnika
c) informiranje, konzultacije i participiranje predstavnika poduzetnika

Nasuprot ESF-u, ovi su proračunski pravci fokusirani na europsku dimenziju projekata koji uključuju među-državnu suradnju.

Drugi izvor je Progress koji je usmjeren na podršku državama članicama da implementiraju zakone i prakse koje podržavaju socijalnu agendu. Na primjer, Progress može podržati izradu studije koja na EU analizira  prihode i uvjete  življenja ili studiju umreženosti  nevladinih organizacija koje se unutar EU bore protiv socijalne isključenosti. Europska komisija i ESF upravljačka tijela u zemljama članicama zajednički osiguravaju konzistentnost i sinergiju između ovih financijskih instrumenata.

Za više informacija:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=527&langId=hr

Information service of DG Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
Communication Unit
B-1049 Brussels
Fax.: +32 2 296 23 93
E-mail: empl-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/esf