MOR

Ured za socijalno partnerstvo Vlade RH je od 2007. do 2009. godine, na inicijativu Subregionalnog ureda Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte, sudjelovao na Projektu tehničke suradnje na području socijalnog dijaloga u procesu strukturalne prilagodbe i participacije privatnog sektora u lukama.

Cilj navedenog projekta u organizaciji MOR-a je jačanje kapaciteta socijalnih partnera i ostalih institucija za provedbu konstruktivnog socijalnog dijaloga tijekom procesa strukturalnih prilagodbi i povećanja participacije privatnog sektora u lukama. Projekt se odvijao u tri zemlje kandidatkinje za pristup Europskoj uniji tj. Rumunjskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj.

FAZE PROVEDBE PROJEKTA:

                    *  menadžerima za ljudske resurse i dr. menadžerima u privatnim i javnim lukama

                    *  vladinim službenicima iz resornih ministarstava, nadležnih za luke i rad

                    *  predstavnicima sindikata u lučkom sektoru

*  posjeta luci Antwerpen i razgovor s predstavnicima Uprave luke i sindikata koji djeluju u luci

 

Svi polaznici su, po završetku radionice, dobili odgovarajući Certifikat MOR-a o svojoj osposobljenosti za provođenje daljnjih radionica.
 
Projekt je realiziran uz financijsku potporu Europske komisije.