Županijski GSV

Radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, mogu se, osnivati Gospodarsko-socijalna vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Lokalno, tj. regionalno vijeće posebnim sporazumom osnivaju jedinice lokalne,  područne (regionalne) samouprave, teritorijalno nadležna tijela odnosno osobe ovlaštene za predstavljanje ili zastupanje onih udruga sindikata više razine i odgovarajućih tijela udruga poslodavaca više razine za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete za sudjelovanje u radu tripartitnih tijela na nacionalnoj razini.

Lokalno odnosno (područno) regionalno vijeće čini jednak broj predstavnika lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i predstavnika socijalnih partnera.

Predstavnici jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i njihovi zamjenici imenuju se u lokalno, odnosno regionalno vijeće na način propisan statutom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Predstavnici udruga sindikata i udruga poslodavaca i njihovi zamjenici, imenuju se na način utvrđen aktima tih udruga.

Broj članova svakog socijalnog partnera ovisi o broju sindikalnih udruga koje imaju sindikate ili njihove oblike unutarnje organiziranosti na području na kojem se lokalno odnosno područno (regionalno) vijeće osniva te ne može biti manji od jednog niti veći od ukupnog broja reprezentativnih sindikalnih središnjica na nacionalnoj razini.

 

Djelokrug rada

 

Lokalno odnosno (područno) regionalno vijeće obavlja sljedeće poslove:

Cilj djelovanja županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća je promoviranje uloge i značaja rada Gospodarsko-socijalnog vijeća na lokalnoj razini te jačanje međusobnog povjerenja i dijeljenje zajedničkih ciljeva u gospodarsko-socijalnom razvitku svojih područja. Programe rada županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća potrebno je uskladiti s realnim uvjetima, potrebama i interesima lokalnih zajednica.
Suradnjom socijalnih partnera na lokalnoj razini potrebno je djelovati na poboljšanje poduzetničke klime, razvoj poduzetništva, zdravstvenu i socijalnu politiku, poreznu politiku, izvanproračunska davanja, obrazovanje, tržište rada, optimalno korištenje vlastitih razvojnih prednosti te potporu razvoju sustava mirenja u rješavanju radnih sporova.
Imajuću u vidu opredjeljenje Vlade RH za decentralizaciju određenih funkcija na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini, kao i potrebu intenziviranja projekata regionalnog razvitka, a sukladno smjernicama Europske unije ovakav oblik suradnje potrebno je i dalje podupirati i razvijati.